Cassiodorus
  Historia Gothorum
    CAPUT PRIMUM.De totius orbis terrarum divisione.
    CAPUT II.De Britannia insula.
    CAPUT III.De Scanziae insulae situ et nationibus.
    CAPUT IV.Gothi unde primum egressi, quo pacto paulatim sedes suas promoverint in Scythiam Pontico mari vicinam.
    CAPUT V.Scythiae situs et descriptio, et variae Gothorum in ea sedes.
    CAPUT VI.Gothi Vesosim Aegyptiorum regem profligant, et Asiam in reditu ex Aegypto subiugant. Item, de Parthorum origine.
    CAPUT VII.Amazones absentibus in praelio maritis, hostium variis incursibus resistunt, et diversas Asiae gentes bello superant.
    CAPUT VIII.De Amazonum cum vicinis gentibus concubitu earumque partubus.
    CAPUT IX.De viris Amazonum, et eorum rege Telepho, deque eius ortu et rebus gestis.
    CAPUT X.De variis Gothorum adversus reges Persarum et Macedonum bellis et victoriis.
    CAPUT XI.De Dicenei Boroistae ad Gothos adventu, qui eos omnem philosophiam docuit; deque eius summa apud Gothos auctoritate. Item de Comosico Dicenei successore.
    CAPUT XII.De Corillo Gothorum rege. Item descriptio Daciae antiquae. Item descriptio Danubii.
    CAPUT XIII.De Dorpaneo Gothorum rege, et variis eorum contra Romanos sub Domitiano imp. praeliis et victoriis.
    CAPUT XIV.Genealogia procerum Gothorum, quos illi anses, id est, semideos vocabant, deque eorum origine et fine.
    CAPUT XV.De Maximini imp. e gente Gothica orti mira fortitudine, et quo pacto ad imperium pervenerit.
    CAPUT XVI.Gothi antea Romanorum foederati, ob distracta sibi stipendia hostes facti, Moesiam Thraciamque vastant, ductu Ostrogothae regis.
    CAPUT XVII.Fastida Gepidarum rex, Ostrogothae Gothorum regi bellum infert; Gothi victores evadunt. Item de cognatione inter se Gothorum et Gepidarum.
    CAPUT XVIII.Cniva rex Gothorum post obitum Ostrogothae exercitum in Moesiam ducit, et variis praeliis Romanos infestat; in quibus Decius coeditur.
    CAPUT XIX.Quo pacto Gallus et Volusianus foedus cum Gothis inierint, et Aemylianus Moesiam infestarit.
    CAPUT XX.Gothi regnante Gallieno in Asiam involant, Dianae Ephesinae templum incendunt, Chalcedoniam subvertunt, Troiam vastant, Thraciam infestant.
    CAPUT XXI.Maximianus imp. Gothorum auxilio maximas victorias de Parthis et Persis reportavit. Constantinus etiam eorum auxilio multa praeclare gessit.
    CAPUT XXII.Geberich Gothorum rex Visumaro Wandalorum regi bellum infert et vincit. Pauci Wandali e clade superstites Pannoniam a Constantino inhabitandam petunt et obtinent.
    CAPUT XXIII.De Ermana ici regis Gothorum, qui Alexandro Magno ob multas gentes quas perdomuit comparatus fuit, in Erulos, Venetos, et Aestrogothos expeditionibus et victoriis.
    CAPUT XXIV.De Hunnorum exsecranda origine, veneficarum scilicet cum immundis spiritibus congressu. Et de Hunnorum in Ostrogothos Scythicos expeditione: ubi et de immani et terribili Hunnorum vultu.
    CAPUT XXV.Vesegothae, Ostrogothis a Wandalis victis, a Valente imp. Moesiam habitandam appetunt et obtinent; et cum Christiani fieri cuperent, Valens, ut Arianus, praedicatores Arianos ad eos mittit, et perfidiae suae veneno inficit.
    CAPUT XXVI.Vesegothi Romanorum subditi, ingenti fame pressi et a ducibus Romanis pessime habiti, sese in libertatem vindicant, et Thracias Daciamque Ripensem occupant. Valens imp., qui eos Ariana perfidia infici curarat, divina vindicta ab ipsis comburitur.
    CAPUT XXVII.Vesegothae, Theodosio imp. eis internecionem moliente, eo aegrotante ad Thessaliam, Epiros, et Achaiam, et Pannoniam praedandas digrediuntur. Gratianus imp. foedus cum iis init, quod et Theodosius sanxit.
    CAPUT XXVIII.Atanaricus Vesegotharum rex, Fridigerni successor, a Theodosio imp. Constantinopolim evocatus, magnis honoribus ab eo afficitur, ibique moritur: ubi et de Foederatis, et de Theodosii adversus Eugenium tyrannum, qui Gallias occuparat, auxilio Vesegotharum victoria.
    CAPUT XXIXVesegothae, subtractis sibi a Theodosii filiis consuetis donis, pertaesi otii, Alaricum sibi regem eligunt, et Italiam invadunt.
    CAPUT XXX.Alaricus Stiliconem Gothos inopinato bello adorsum caedit; Italiam vastat, Romam spoliat. Inde, in Africam cogitans, cum spoliis moritur. Vesegothae Alaricum in alveo fluminis Busentini mira ratione sepeliunt.
    CAPUT XXXI.Athaulfus Alarici successor Italiam spoliat. Placidiam Honorii imp. germanam uxorem ducit. Ex Italia in Gallias, ad exigendos inde Wandalos et Alanos transit. Inde in Hispaniam; ibi interficitur. Item Regericus tertius Vesegotharum rex interficitur.
    CAPUT XXXII.Valia quartus Vesegotharum rex, pace cum Honorio imp. inita, Placidiam Romanis reddit. Item de Constantino, Constante, Iovino et Sebastiano, Galliae invasoribus.
    CAPUT XXXIII.De Wandalorum regum serie in Africa per annos fere centum, utque Belisarius de Gilimere Constantinopolim adducto triumpharit, et Africa rursum imperio Romano adiecta fuerit. Item de Valiae morte.
    CAPUT XXXIV.Theodericus quintus Vesegotharum rex. In hunc Romani cum auxiliaribus Hunnis rupta pace exercitum ducunt. Foedera firmantur. Attila pacatur. Item de Attilae aula.
    CAPUT XXXV.De Attilae regis Hunnorum patre, fratribus, deque ipsius statura, forma, et moribus. Item de gladio Martis, quem ipse usurpavit. Locus insignis e Prisco historico.
    CAPUT XXXVI.Attila, suapte natura ad vastandum orbem paratus, a Gizerico Wandalorum rege multis muneribus ad id instigatur. Is omni ratione discordiam inter Romanos et Gothos serere conatur; sed frustra. Epistula Valentiniani imp. ad Vesegothas eorumque responsum.
    CAPUT XXXVII.De iis rebus quae in ipsorum bellorum motibus, priusquam praelium inter Romanos et Hunnos committeretur, acciderunt.
    CAPUT XXXVIII.Positio loci quo in Catalaunicis campis praelium inter Romanos et Hunnos est commissum, et descriptio utriusque aciei.
    CAPUT XXXIX.Attilae oratio ad Hunnos qua eos ad praelium adversus Romanos ineundum exhortatur.
    CAPUT XL.Successus praelii commissi inter Romanos et Vesegothas adversus Hunnos. Theoderici regis mors. Attila se plaustris vallat.
    CAPUT XLI.Thorismund Theoderico regi patri suo exsequias parat. et consilio Aetii patricii, qui Hunnis funditus interemptis, male a Gothis metuebat, imperio Romano se recipit, et patri succedit. Franci et Gepidae mutua clade se atterunt. Numerus caesorum in praelio inter Romanos et Attilam.
    CAPUT XLII.Attila de Vesegotharum recessu a Romanis certior factus, ad oppressionem Romanorum omnibus viribus se confert. Aquileiam, Mediolanum, Ticinum vastat. Leo papa ad eum accedit, et pacem Italiae certis conditionibus impetrat. Attila ad suas sedes ultra Danubium remeat.
    CAPUT XLIII.Attila in Alanos trans Ligerim considentes movet. A Thorismundo rege Vesegotharum conserto praelio in suas sedes fugere compellitur. Thorismundi caedes.
    CAPUT XLIV.Theodericus Thorismundi frater rex Vesegotharum Riciarium Suevorum regem, qui Hispaniam invaserat, bello superat. Achiulphum clientem Suevis praeficit. Is tyrannidem affectans capite plectitur. Suevi permissu Theoderici Remismundum sibi regem eligunt. Theoderici regis mors.
    CAPUT XLV.Euricus Vesegotharum rex Theoderico succedit, Romanis imperatoribus aliis super alios caesis. Gizericus Wandalorum rex Italiam invadit, Romam vastat. Euricus Gallias invadit, Britones Romanorum auxiliarios profligat, Arvernam Galliae civitatem occupat.
    CAPUT XLVI.Odouacer Turcilingorum rex Italiam invadit et subiugat.
    CAPUT XLVII.Euricus Vesegotharum rex Arelatum, Massiliam et Burgundiones subigit. Moritur. Alaricus Eurici filius, nonus Vesegotharum rex.
    CAPUT XLVIII.Ostrogotharum regum ab Ermanarici regis decessione genealogia, usque ad Walamirum Thorismundi filium, et Attilae mortem.
    CAPUT XLIX.De Attilae Hunnorum regis morte ex nimia ebrietate, et de magnificis exsequiis ei praestitis.
    CAPUT L.Attila mortuo contentio inter innumeros eius filios de successione orta. Ardaricus Gepidarum rex Ellac Attilae filium in praelio interficit, reliquos filios ad Ponticum usque mare fugat. Marcianus imp. variis Gothis et Gepidis diversas sedes concedit.
    CAPUT LI.De Gothorum qui Minores dicuntur sedibus, et de Vulfila ipsorum pontifice, qui eos litteris instituit.
    CAPUT LII.De Ostrogotharum variis post Attilae mortem sedibus in Pannonia, utque Attilae filios irruentes propulsarint in Scythiam; deque Ostrogotharum cum Romanis amicitia, obside pacis Constantinopolim misso Theoderico Theodemiri filio.
    CAPUT LIII.Ostrogothae post Attilae mortem in Satagas movent. Hunnos, duce Dinzione Attilae filio, obsistentes propulsant. Varia Ostrogotharum cum Suevis et Sciris praelia. Walemiri mors. Sciri ad internecionem deleti.
    CAPUT LIV.Suevorum reges Hunimundus et Alaricus cum Sarmatis et Sciris, Gepidis et Rugis in Ostrogothas, moventes, maxima clade afficiuntur.
    CAPUT LV.Theodemirus rex in Suevos movet, eosque vastat, et pene subigit. Theodericus Theodemiri filius pene adhuc puer inscio patre Babai Sarmatarum regem adortus, interimit. Singidonum civitatem capit.
    CAPUT LVI.Ostrogothae pertaesi pacis, Italiam, Gallias et Illyricum infestant. Theodemirus foedere cum Romanis inito moritur.
    CAPUT LVII.Theodericus Ostrogotharum rex a Zenone imp. Romam evocatur, ab eo adoptatur, consulatu et equestri statua donatur, Odoacrum in Hesperia magna elade afficit. Insignia regis Romanorum assumit.
    CAPUT LVIII.De Theoderici regis uxore Audefleda, et concubina, eiusque filiis et filiabus, earumque cum variis regibus coniugio aliisque affinitatibus. Item de Mundone grassatore, et de tropeo de Francis parto.
    CAPUT LIX.Theodericus rex senex Athalaricum filiae suae Amalasuenthae filium, patre orbum, regem denuntiat; Athalarico immatura morte sublato, mater Theodatum consobrinum suum regem instituit, qui illam in insulam quamdam relegat, ubi strangulatur.
    CAPUT LX.Belisarius a Iustiniano imp. adversus Gothos cum exercitu mittitur. Siciliam occupat. Gothi Witigim regem sibi eligunt; Theodatum interficiunt. Witigis Ravennam cum Mathasuenta regiisque opibus dedit Romanis.


Home      Up one level